Tanıtım

Aday Öğrenciler için; 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tanıtım Kataloğu'2022  buradan ulaşabilirsiniz.

Başkent Üniversitesi GSTMF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğr. Üyesi  Doç. Dr. Betül BİLGE ÖZDAMAR yönetmenliğinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencileri tarafından hazırlanmış Olan USTALARA SAYGI isimli amatör kısa filmi, iç mimarlık mesleğini farklı bakış açıları ile ele almakta ve tanıtmaktadır.

 

Bölüm Tanıtımı:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2004 yılında çağdaş ve özgün iç mekân ve yakın çevre tasarımına hâkim, nitelikli tasarımcılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz, Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı’nın amacı, mimari yapıların form ve işlevlerini sanat, teknoloji ve bilim ile bütünleştirerek çağdaş ölçütlere uygun iç mekân ve yakın çevre düzenleme becerisine sahip; ayrıca kültür ve mimarlık alanındaki eserlerin korunması konusunda bilgili yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerden, tasarımlar ve uygulamalar ile yeni bir çevre yaratırken, dünyanın genelinde kabul görmüş estetik, konfor, sağlık ve işlev gereksinimlerini karşılamaları beklenmektedir. Bu program, öğrencilere etik değerlere saygılı olarak, görev aldıkları alanda, gerekli olan nitelikte alt yapı, bilgi ve beceriyi sağlamayı hedeflemektedir. Ülkemizin ihtiyaçlarını gözetip, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak programın bir diğer amacı olarak yer almaktadır. Lisans mezunu olarak programı tamamlamaya hak kazan öğrencilere ‘İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı’ diploması verilmektedir.

Derslerde öğrencilere kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve pratik bilgiler verilmekte ve bu amaçla usta çırak ilişkisini sağlayan atölye çalışmaları yapılmaktadır. Tasarım çalışmaları için çağdaş teknolojik olanaklar arasında yer alan her tür görsel, işitsel sunum araçlarından yararlanılmaktadır. Öğrencilerin, bilgisayar laboratuvarlarında güncel çizim programlarını kullanarak bu bilgileri tasarım ve uygulama aşamalarına taşımaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ilk döneme, fakültemizin diğer bölümlerinden öğrenciler ile ortak olarak, sanat ve tasarım dersleri alarak başlamaktadırlar. Dersler, ilk üç yılda mesleki eğitim ağırlıklı olup, Proje Tasarımı, Yapı ve Malzeme Bilgilerinin verildiği dersler ağırlık taşımaktadır. Buna karşılık mesleğe hazırlık dönemi olan son yıldaki ders programı, tasarım konularının yanı sıra çok sayıdaki seçmeli derslerle birlikte öğrencinin belirli alanlarda daha fazla uzmanlaşmasına yöneliktir.

Öğrencilerimizin okul dışı çalışma hayatında tercih edilen tasarımcılar olmaları, yurt içi ve yurt dışı seçkin üniversitelerde yüksek lisans programlarına kabul edilmelerinin yanı sıra akademisyen olarak istihdam edilmeleri eğitim programımızın başarısının en belirgin kanıtıdır. Fakültemizdeki eğitim ortamı, alanında yetkin sanatçı ve tasarımcıların davet edildikleri seminer, konferans ve çalıştaylar ile zenginleştirilmektedir. Bölümümüzün gerçekleştirdiği Üniversite - Sanayi işbirliği projeleri ile öğrencilerimize farklı alanlarda uzmanlaşmalarına olanak veren sertifika programlarına katılma olanakları sunulmaktadır. Bu programlarda başarılı olan öğrencilerimiz, üniversite diplomalarının yanı sıra katıldıkları alan ile ilgili sertifikaları ile mezun olma ayrıcalığını yaşamaktadır. Bunlara ek olarak, fakülte bünyesinde düzenlenen sergiler ile öğrencilerin mesleki duyarlılıkları ve bilinçleri arttırılmaktadır. Bölümümüzde aynı zamanda mesleki pratiğe yönelik malzeme firmaları tanıtımı, üretim merkezi ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölümün eğitim dili Türkçedir. Ancak, zorunlu ve seçmeli olarak verilen İngilizce yabancı dil dersleri ile öğrencilerimizin mesleki dil ve literatür hakimiyetleri güçlendirilmektedir. Bu olanakların dışında öğrencilerimizin üniversitemizin BÜDAM merkezinde Japonca ve Rusça gibi farklı dilleri de öğrenme şansları bulunmaktadır. Bölümümüz güncel, bilimsel ve sanatsal gelişmeleri takip ederken Avrupa normlarını da yakından izlemekte ve uluslararası bağlantılara da önem vermektedir. Bu çerçevede Erasmus Programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini teşvik etmektedir.

Misyon:

1-İçmimarlık ve çevre tasarımı alanının gerektirdiği teknik, pratik ve kuramsal tüm bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, yakın olduğu disiplinlerle etkileşim halinde olan , nitelikli iç mekan çevreleri yaratabilen, iç mekan tasarımlarını, kullanıcıyı ve kullanıcı gereksinimlerini merkeze alan özgün iç mekan projeleri üreten bireyler yetiştirmek.

2- Mesleki görevlerini sorumlu ve güvenli bir şekilde yürüten, meslek etiğine sahip meslek insanı yetiştirmek

3-Yaşam boyu öğrenme pratiklerini geliştirmek

4-Bilimsel araştırmaya öncelik vererek araştırmaları destekleyici olmak

5-İçmimarlık alanının mimarlık, tasarım ve sanat alanları ile ortaklaşalığını önemseyen ve bu alanda yapılacak faaliyetleri destekleyen, bu alanlara ilişkin birlikteliği ortaya çıkartacak faaliyetleri düzenlemek

6-Mesleğin gerektirdiği görsel, yazılı ve/ya sözel iletişim araçlarını/teknolojilerini etkin kullanabilmek

7-Yapı uygulama ve endüstri olanaklarını yakından takip eden, üniversite-sanayi işbirlikleriyle uygulamaya yönelik eğitim modeli geliştirmek

8-Ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak

9- İç mekan tasarım problemlerine, kültürel miras/yeniden işlevlendirme ve çevreye duyarlı biçimde, sürdürülebilir ve evrensel bir tasarım/erişilebilirlik anlayışıyla çözüm üretebilmek

10-Öğrenci temsilcileri, mezunlar, yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasında bölüm içi ve bölüm dışı diyaloğun yanı sıra diğer bölümler ve bölüm dışı paydaşlar arasında katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışına sahip olmak.

 

Program Kazanımları:

1. İçmimarlık ve çevre tasarımı alanının gerektirdiği teorik, teknik ve pratik yetkinlikleri edinerek kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren özgün iç mekan projeleri üretmek.

2. Güncel iletişim teknolojilerini yakından takip ederek etkin iletişim, ifade ve temsil becerisi kazanmak.

3. Yapının/ iç mekanın/ mekansal donatının bağlamını anlayarak geçmiş ve günümüz arasında, disiplinel ve disiplinler arası eleştirel düşünce geliştirebilmek.

4. İç mekan tasarım problemlerinde çevreye duyarlı biçimde sürdürülebilir ve evrensel tasarım/erişilebilirlik yaklaşımlarıyla çözüm üretebilmek.

5. Teorik ve uygulamalı bilgi ile sektörel bilgi arasında ilişki kurmak.

6. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve yarışmaları yakından takip ederek, kazanılan bilgi ve becerileri özgün bir perspektifte yorumlamak.

7. Meslek etiği doğrultusunda sorumlu (kurumsal ve toplumsal) ve işbirlikçi bir yaklaşım benimseyerek mesleki değerlere sahip çıkmak.

8. Mesleki alanda kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikleri yapı, uygulama ve endüstri olanakları ile harmanlayarak teorik kazanımları pratik uygulamalar ile desteklemek.

 

Lisans Programımızın Farklılıkları:

Hedefimiz; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına ait tüm çağdaş olguları, estetik, teknik, ekonomik, ergonomik ve antropometrik ölçütlerle ele alarak sanatsal ve bilimsel sonuçlara ulaşmaktır. Bu hedef doğrultusunda;

 • Bölümümüz akademik kadrosunun tamamı İçmimar öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
 • Üniversite- Sanayi işbirliği projeleri ile öğrencilerimiz mesleğin uygulama alanında da çalışmalar yapmaktadır.
 • Öğrencilerimizin akademik formasyonlarının destekleyen sertifika programlarına katılımları sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin vizyonunu geliştirmek adına alanında yetkin ve önemli Tasarımcı, Mimar ve İçmimarlar ile düzenli olarak tasarım sohbetleri düzenlenmektedir.
 • Kültürel, sanatsal, mimari varlıklarımızı koruma ve yeni gereksinimlere uygun sanatsal ve bilimsel ölçütlerle yaşatmaktır.
 • Çağımızın bilimsel ve teknik olanakları öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulmaktadır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı eşdeğer eğitim kurumlarıyla koordineli iş birliği yapılmaktadır.
 • Yapı uygulama ve endüstri olanakları yakından takip edilip çağdaş tasarımlara ağırlık verilmektedir.
 • Bilimsel ve sanatsal faaliyet ve yaklaşımlara öncelik verilip teşvik edilmektedir.
 • Tasarım ve sanat yarışmaları takip edilip öğrenci ve öğretim elemanları teşvik edilmektedir.
 • Bölümümüz çalışmaları sosyal medya iletişim kanalları ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 • Uzmanlık alanımızdaki tüm konular dikkat ve özenle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

 

Bölüm Mezunlarımızın Çalışma Alanları:

Mezunlarımız başta, iç mekan tasarımı ve inşaat sektörü olmak üzere, mobilya, endüstriyel tasarım gibi önemli alanlarda rahatlıkla iş bulabilmektedir. Diğer taraftan mezunlarımız, bölümde verilen üstün nitelikli akademik eğitim nedeniyle, kendi üniversitemiz de dahil olmak üzere pek çok önemli üniversitede yüksek lisans ve doktora yapma imkanı bulabilmekte ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

 

Mezunların Çalıştıkları Kurumlar:

Mezunlarımız, özel ve kamu kuruluşlarında, Türkiye’nin önde gelen inşaat, yapı ve mimarlık şirketlerinde; Akademisyen olarak ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerde rahatlıkla görev alabilmektedirler.

 

Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları:

Bölümüzde 2. ve 3. Sınıftan itibaren şantiye ve Büro Stajları zorunludur. Stajlar bahar dönemlerin sonunda yani yaz aylarında en az 30 iş günü biçiminde yapılmaktadır. Diğer taraftan çoğunluğu uygulamalı olan bölüm derslerinde, ders dönemlerinde düzenli olarak büyük şantiyelere, mobilya fabrikalarına ve yurt içi, yurt dışı fuarlara öğrenciler götürülmekte ve yerinde uygulamalı eğitim verilmektedir.

Bölümümüzün gerçekleştirdiği Üniversite - Sanayi işbirliği projeleri ile öğrencilerimize farklı alanlarda uzmanlaşmalarına olanak veren sertifika programları düzenlenmekte ve öğrencilerimizin başarılı oldukları uygulamalı alanlarda sertifika alarak mezun olmaları sağlanmaktadır.

 

Yurtdışı Eğitim İmkanları, Projeler, Ödüller:

Başkent Üniversitesi Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde, yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği antlaşmalarımız bulunmaktadır. Bu program ve bölüm antlaşmalarımız sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir kısmını Belçika, Macaristan, İspanya, Polonya’daki üniversitelerde devam ettirebilmektedirler. Ecole Superieure Des Arts Saint-Luc Leige, Belçika, Budapest Metropolitan University,, Macaristan, Universidad Camilo José Cela (UCJC), İspanya, Wroclaw College of Humanities, Polonya bölümümüzün uluslararası antlaşmaları olan üniversitelerdir.

 

Yarışmalar ve Ödüller:

Öğrencilerimiz:

1. 2008 ve 2011 İhracatçılar Birliği Mobilya Tasarım Yarışması’nda İhracatçılar Birliği Büyük Ödülü ile Sanset ikoor Özel Ödülü’nü kazanmış,

2. 2010 ve 2011 MOSDER-IV. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Aksesuar Kategorisi’nde iki adet mansiyon ödülüne layık görülen projeleri hazırlamışlardır.

3. 2017 yılında A’Design Award & Competition’da iron a ödülü kazanılmıştır.

4. 2018 3. Uluslararası Nurten Aksugür Kavram İletişimi Yarışması jüri özel ödülü kazanılmıştır.

5. 2018 HP Mars Home Planet yarışmasında, iç mekân tasarımı ödülü kazanılmıştır. 2018 İstikbalini Tasarla Mobilya Tasarımı Yarışması’nda konsept mobilya kategorisi ikincilik ödülü kazanılmıştır.

6. 2018 yılında İM2018 İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nda, birinci yıl kategorisinde birincilik ve ikincilik, ikinci yıl kategorisinde üçüncülük, üçüncü yıl kategorisinde birincilik ve ikincilik ödülleri kazanılmıştır.

7. 2019 yılında İM2019 İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nda  1. Sınıf ve 3. Sınıf kategorilerinde mansiyon ödülleri kazanmışlardır.

8. Mimar Bahaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2019’da 3. Sınıf kategorisinde 1.’lik ödülü kazanmıştır.

9. 2020 yılında 8. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri Yarışmasında eşdeğer mansiyon ödülü kazanmıştır.

10. İM2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması 3. yıl kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştır.

11. Asia Young Designers Award yarışmasında 2021 yılında 3. mansiyon ödülü kazanmıştır.

12. İM2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması 4. yıl kategori birincilik, 1. yıl kategorisi birincilik ödülü kazanmıştır.

 

Yarışmalarla ilgili detaylı bilgi için, bölümümüz resmi web adresinde ‘yarışma ve ödüller’ kısmını inceleyebilirsiniz: http://imc.baskent.edu.tr/

 

Lisansüstü Programlarımız:

Bölümümüzde 2012-2013 öğretim döneminde YÜKSEK LİSANS eğitimi başlamıştır.

2018-2019 Bahar Dönemi’nde de DOKTORA programı faaliyete geçmiştir.

Lisansüstü programlarımızda yapılan ikili antlaşmalarımız ile TMMOB İçmimarlar Odası üyelerine ve Arlight Aydınlatma A.Ş. çalışanlarına eğitim ücretinden %30 indirim uygulanmaktadır.

 

Laboratuvar, Atölye, Uygulamalı Derslikler:

Resim Atölyesi, Uygulama Atölyesi, Heykel Atölyesi, Gravür Atölyesi, 2 Fotoğraf Atölyesi, Bilgisayar Laboratuvarı, Seramik/Takı Atölyesi, 2 Derslik, 7 Stüdyo, Arcora Garaj Akademi (AGA) Uygulama Atölyesi (Siteler)