Tanıtım

1.HEDEF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2005 yılında çağdaş ve özgün iç mekan ve yakın çevre tasarımına ilişkin eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Bu programda yetişen öğrenciler her türlü çağdaş veya tarihi yapının iç mekanları ile yakın çevrelerinin düzenlenmesi, tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirmek üzere yetiştirilmektedir. Öğrencilerin tasarım ve uygulamalar ile yeni bir çevre ve ortam yaratırken dünyamızın genelinde kabul görmüş asgari konfor, sağlık ve işlevsel gereksinim koşullarını sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca eylemlerinin çağdaş format ve kriterlere uygun olması da temel yaklaşım biçimimizdir.  Bu program öğrencilere başta etik değerlere saygılı olarak çağdaş veya tarihi yapıların iç mekanları ile yakın çevrelerinin düzenlenmesi konularında görev aldıklarında kendilerine gerekli olan tasarım ve uygulama gerçekleştirebilecek nitelikte alt yapı, bilgi ve beceriyi sağlamayı hedeflemektedir. Derslerde öğrencilere kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve pratik bilgiler verilmekte ve bu amaçla usta çırak ilişkisini sağlayan atölye çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca tasarım çalışmaları için çağdaş teknolojik olanaklar arasında yer alan her tür görsel, işitsel sunum yapan araçlardan yaralanılmakta ve öğrencilerin tasarımlarında bilgisayar laboratuarlarından ve çağdaş çizim programlarını kullanarak öğrenmelerine olanak tanınmaktadır. Dersler, ilk üç yılda mesleki eğitim ağırlıklı olup Proje Tasarımı, Yapı ve Malzeme Bilgilerinin verildiği dersler ağırlık taşımaktadır. Buna karşılık mesleğe hazırlık dönemi olan son yıldaki ders programı tasarım konularının yanı sıra çok sayıdaki seçmeli derslerle birlikte öğrencinin belirli alanlarda daha fazla uzmanlaşmasına yöneliktir.

2.DÜZENLEYİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Bilimsel üretimi sağlayabilmek için kütüphanedeki elektronik ve basılı materyal sayısının sürekli artırılarak kütüphanenin fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda üniversitemizde ileri bilgi teknolojilerinin kullanılmasına özen gösterilecektir. Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarıyla ilgili olarak, ders yükleri uluslararası standartlarda tutulmakta, uluslararası kongrelere, seminerlere ve sempozyumlara katılmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca fakülte içi ve fakülteler arası nitelikte seminerler, çalıştaylar yapmaktadırlar. Bilimsel üretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde izleyebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla üniversitemizde geliştirilen ABTA (Akademik Bilgi Toplama Aracı) uygulaması ve YÖKSİS’e düzenli olarak veri girişi yapılmakta ve bu girişlerin güncel olması izlenmektedir.  Eğitim-öğretimin gerçekleştirildiği mekânlar ve mekânsal donatıların iyileştirilme çalışmaları yapılmaktadır. Üniversitemizin de desteğiyle, proje derslerini gerçekleştirebileceğimiz stüdyolar, derslikler birleştirilerek hazırlanmış ve yeni çizim masaları, panolar ve bilgisayarlar bilgisayar laboratuvarına tahsis edilmiştir. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında düşünüldüğünde umut vericidir ancak her yıl bölümün kontenjanını tamamen doldurarak öğrenci alması ve stüdyolardaki fiziksel yetersizlikler göz önünde bulundurulduğunda yeterli görünmemektedir. Önümüzdeki yıl için eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmamak adına yeni düzenlemeler elzemdir.     

3. MİSYON VE VİZYON

MİSYON

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı’nın amacı, mimari yapıların form ve işlevlerini sanat, teknoloji ve bilim ile bütünleştirerek çağdaş ölçütlere uygun iç mekan ve yakın çevre düzenleme becerisine sahip ; ayrıca kültür ve mimarlık alanındaki eserlerin korunması konusunda bilgili yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimde, tüm sanatsal ve bilimsel formatların kullanılması olgusuna özen gösterilmektedir. Öğrencilerin, iç mekan ve çevre tasarımı ile yeniden işlevlendirme projelerini hazırlayabilmeleri için güzel sanatlar, bilim ve teknolojinin birleştirilmesi temel alınarak tasarım yapabilme becerisi kazandırılmaktadır. Bunların yanı sıra, üretim ve uygulama süreçlerinde de yeterli alt yapı donanımına ulaşmaları sağlanmaktadır.

Dersler, ilk üç yılda mesleki eğitim ağırlıklı olup proje tasarımı, yapı ve malzeme bilgilerinin verildiği dersler yoğunluktadır.  Buna karşılık, mesleğe hazırlık dönemi olan son yılda, tasarım konularıyla beraber çok sayıdaki seçmeli derslerle, öğrencilerin belirli alanlarda daha fazla uzmanlaşması hedeflenmektedir.

Ülkemizin ihtiyaçlarnı gözetip, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak programın bir diğer amacı olarak yer almaktadır. Lisans mezunu olarak programı tamamlamaya hak kazan öğrencilere ‘İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı’ diploması verilmektedir.

VİZYON

  1. Çağdaş, bilimsel ve sanatsal gelişmeleri dikkat ve özenle takip etmek, uygulamak.
  2. Avrupa Birliği ile ilişkileri sürdürmek, eğitim ve öğretim ölçütlerini kullanmak.
  3. Uluslararası eğitim kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci, öğretim elemanı değişim programlarına önem ve öncelik vermek.
  4. Yurt içinde diğer Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleriyle iş birliği yapmak, ortak etkinliklerde bulunmak.
  5. Öğretim elemanının yetişmesine önem verip, teşvik etmek.
  6. Öğrenci ve öğretim elemanını tasarım ve sanat yarışmalarına hazırlayıp, teşvik etmek.
  7. Meslek odaları ile ilgili alanımız içindeki tüm kuruluşlarla ilişkiyi sürdürmek ve işbirliği yapmak.
  8. Üretilen tüm bilimsel ve sanatsal değerleri kamuoyunun yararına ve hizmetine sunmak. Sanayii, ticaret, yönetim kurum ve kuruluşlara eğitim ve katkı sunmak. Bu anlayışta sertifika programlarıyla her tür toplum kesitine olanak ve eğitim sağlamak.
  9. Mezunların durumunu takip etmek, ilişki ve işbirliğini sürdürmek.
  10. Değişen ve gelişen koşullara uygun ders programlarını güncellemek.

Mezunlarımız, akademik kulvarda önemli üniversitelerin lisanüstü programlarını kazanmışlar ve bazıları üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev almaktadırlar.